JAPANESE CERAMICS 

日  本  陶  磁  展
 
 
              2020年