JAPANESE CERAMICS 

日  本  陶  磁  展
              2020年