100 KOSOMETSUKE DISHES 

古染付五寸皿 100
              2013年

ksa04.jpg ksa01.jpg ksa08.jpg ksa06.jpg ksa07.jpg ksa05.jpg ksa03.jpg ksa02.jpg